Back to All Events

Årsmöte i Turnaround Management Association Sweden

  • Advokatfirman Wistrand 65 Regeringsgatan Stockholm, Stockholms län, 11156 Sweden (map)

Ärende: Kallelse till årsmöte i Turnaround Management Association Sweden

Tid och plats: Torsdagen den 28 maj 2015 klockan 17.00 Advokatfirman Wistrand Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm

Rätt att delta: TMA-medlem

Anmälan deltagande: Till Krister Levin, kl@nova.se senast den 26 maj 2015

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte den 28 maj 2015 kl 17.00 för verksamhetsåret 2014 och val av funktionärer.

Handlingar hänförliga till punkterna 6,7, 10 och 11 i bilagan Agenda finns tillgängliga hos Advokatfirman Nova Linnegatan 18 Stockholm från den 20 maj 2015.

Välkomna!

Stockholm den 6 maj 2015

Styrelsen

Bilaga: - Agenda

 

Agenda årsstämma Turnaround Management Association Sweden 28 maj 2015

§1 Årsmötets öppnande samt fastställande av dagordning.

§2 Val av mötesordförande samt mötessekreterare.

§3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare.

§4 Frågan om årsmötets stadgeenliga kallelse.

§5 Fastställande av föredragningslista.

§6      a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- & resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§9 Fastställande av medlemsavgifter.

§10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret

§11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§12 Val av:

a) ledamöter i styrelsen för TMA Sweden för en tid av 1 år

b) en revisor för TMA Sweden för en tid av ett år.

c) en ledamot i valberedningen för TMA Sweden för en tid av ett år

§13 Övriga frågor.

§14 Mötets avslutande.