Exciting (and fully booked) presentation with Aurelius, 27 September

On the 27th of September, TMA Sweden held a successful event at KPMG in Stockholm. In the event, Leif Lupp of Aurelius gave an exciting presentation on alternative acquisition and financing options provided by Aurelius. Leif also gave useful general comments on the Nordic market as a whole.

After the presentation, the numerous attendees mingled, networked and exchanged experiences.

Sommardrink och Case Study: Hundskolan - 31 maj

TMA Sweden höll sin årliga och uppskattade sommardrink den 31 maj. Både TMA-medlemmar och andra intresserade hade tagit sig till Hallwyllska Palatset för förfriskningar på sommarens sista TMA-event.

Dessförinnan beskrev TMA-medlemmen Peter Wahlberg på ett lättsamt och fångande sätt hur han genomförde en turnaround av den statliga hundskolan i Sollefteå. Ett medskick från Peters presentation var en spännande inblick i det politiska spelet, särskilt under ett valår, och skillnaden mellan vad politiker säger utåt och i själva verket gör.  Peter berättade också hur han med enkla, och med facit på hand helt logiska åtgärder, väsentligt kunde förbättra kassaflödet för verksamheten. Överlag en intressant och rolig genomgång av ett annorlunda turnaround-case!

TMA Dinner Series "Trends in finance" - 12 april

On 12 April, TMA Sweden held a dinner event with Magnus Lindquist of Cordet Capital as the invited speaker.  Magnus presented the very fascinating, and rapidly expanding, world of alternative financing (a.k.a. shadow banking).

Among other interesting facts, many of the dinner participants were surely baffled to learn that only 20 % of the current U.S. finance market is handled by traditional banks and that a much larger market share is using alternative financing.  Although the sector is not all as large in the Nordics, it is growing quickly. Magnus helpfully explained why, mainly that there is a mismatch between demand and supply of traditional bank credits (partly due to the increase of "non-traditional" business models and increased bank regulations).

The many participants in the chambre separée at Grodan - the event was virtually fully booked - learned a lot from Magnus' great presentation. Afterwards, subsequent to several initiated questions from the interested crowd, the event continued as a dinner with the event participants getting to know each other. Lots of interesting topics were discussed across the different tables. All in all, a great and educational TMA event in a nice dinner format, which will surely see a return within the coming event year.

 

Case study: Nobina - 13 mars

Per Skärgård, CFO för Nobina höll en mycket uppskattad case study-presentation inför en mångtalig och initierad publik på TMA Swedens arrangemang den 13 mars som hölls hos Swedbank, Regeringsgatan, Stockholm.

Per berättade en historia om ett företag som gjort en remarkabel resa från ruinens brant till bäst i branschen. Presentationen var intressant ur flera aspekter. För det första gav den en spännande inblick i det fascinerande spel som kan förekomma från de berörda intressenterna i obligationsfinansierade företag. För det andra bidrog den med nyttiga tips hur man kan vända företag till lönsamhet i en bransch som överlag har mycket små marginaler. 

Intresset från publiken var tydligt utifrån de initierade frågor som ställdes. Per besvarade samtliga frågor med stor ackuratess. För TMA Swedens medlemmar finns den aktuella presentationen upplagd i PDF-format*).

Ett särskilt tack till Swedbank som stod för lokal och gott tilltugg!

Not: *) Klicka på "Log in"-knappen överst till höger och ange dina användaruppgifter.  Om du inte har några användaruppgifter, skicka ett e-mail till info@tmasweden.se

TMA paneldebatt - Rekonstruktion i teori och praktik

Panelists Christian Andersch, Marie Karlsson Tuula & Jan-Åke Jonsson (from left to right)

Eventet hölls på Wistrand Advokatbyrå i Göteborg den 6 mars 2018 och lockade ett 30-tal
intresserade gäster och ämnet diskuterades av en kunnig panel med tre olika infallsvinklar på
företagsrekonstruktion:
Marie Karlsson Tuula
Forskare i insolvensrätt vid universitet i Karlstad och specialist på frågor som rör
företagsrekonstruktion och konkurs.
Jan-Åke Jonsson
Fd VD för SAAB Automobile. Jan-Åke var verksam som VD under den tid SAAB Automobil genomgick sin första företagsrekonstruktion under 2009.
Christian Andersch
Advokat och delägare på Rosengrens Advokatbyrå. Specialiserad på konkursförvaltning och
företagsrekonstruktioner. Christian var rekonstruktör i Stampen (ett av Sveriges största
mediaföretag).


TMA:s panelledare var, kvällen till ära, Tove Rosén Johansson, advokat och delägare på Wistrand
Advokatbyrå, samt Peter Björnram, styrelseordförande i Hammarviken.
Panelen fick igång en mycket intressant diskussion kring problematiken i det svenska
rekonstruktionsförfarandet med utgångspunkt i sina tre olika perspektiv och deltagarna i publiken
sköt in många intressanta frågeställningar. Man konstaterade att kunskapen om
företagsrekonstruktion är låg inom svenskt näringsliv samtidigt som rekonstruktörers kunskap om
alla komplexitet i ett företag initialt är låg. Det är därför viktigt att mötas med stor förståelse för
varandras utgångslägen samt ha rätt förutsättningar både avseende affärsförutsättningar och olika intressenters vilja att medverka i processen. Bäst lyckas man om man är ute i god tid. Enligt Marie Karlsson Tuula är det mycket vanligt att företag begär rekonstruktion när det är för sent och resultatet blir således mer av en utdragen konkurs. Marie efterlyser en tidig och obligatorisk kommersiell prövning av förutsättningarna innan domstolen beviljar rekonstruktion. Detta gäller t ex i Finland och fungerar bra.

På det praktiska planet handlar det mycket om kommunikation både internt och externt. Jan-Åke
Jonsson berättar hur SAAB lade mycket resurser på detta med tusentals leverantörer och anställda i en utpräglad internationell koncern. Som ledning handlar det om att ta ansvar, att samla kunskap och fakta, att visa positiv anda och bygga förtroende framåt. När beslutet är fattat men ansökan ännu ej är inlämnad berättar Christian Andersch om vikten av förberedelser och rollfördelning. Vissa åtgärder med stor ekonomisk inverkan som t ex lönegaranti måste hamna rätt i tidschemat. Att bygga kunskap om processen i företaget samt att i förväg skapa
sig en uppfattning om ägares och andra aktörers tro på projektet är mycket viktigt.
Förutsättningarna för en bra process, enligt Christian, är att det finns livskraft i affären och tillgång till rörelsekapital samt även tillgång till nytt kapital. Rollfördelningen måste vara tydlig där rekonstruktören och dennas team ansvarar för rekonstruktionsprocessen och företaget för
affärsledning och drift. Leverantörerna måste känna sig trygga och införstådda för att undvika
driftstörningar. En annan viktig förutsättning är att det finna möjligheter att rationalisera och skapa en plattform för framtiden. Panelen hade många insiktsfulla lärdomar att dela med sig av kring rekonstruktionsförfarandet:

 Förberedelser är A och O. För Jan-Åkes del var lärdomen att kunskapsluckorna var stora och
att det i det inledande skedet var en stark lärprocess som sedan övergick i ett hårt arbete
med att göra så mycket som möjligt av det andrum som rekonstruktionen gav.
 Tillgången till rörelsekapital, t ex tajming avseende lönegaranti.
 Högt tempo och snabbt genomförande av rekonstruktionen. Här hade dock panelen lite olika
syn på frågan. Christian menade att ett snabbt genomförande är viktigt för att det är svårt att
ro i land nya affärer under ett rekonstruktionsförfaranden. Jan-Åke betonade vikten av att
ändå inte stressa igenom förfarandet utan att samla kunskap och fatta rätt beslut.
 Tydlig rollfördelning mellan rekonstruktör och bolag.
 Tät kommunikation både internt och externt.
 Ansöka om företagsrekonstruktion i tid. Marie har studerat rekonstruktion både i USA och i
Sverige. Rekonstruktion och även konkurs är mer normalt i USA. I Sverige söker många
företag om rekonstruktion när skatterna skall in och det är för sent. Om ett större ansvar
skulle kunna utkrävas för ”wrongful trading” skulle fler agera tidigare. Marie efterlyser också
en del i domsluten kring rekonstruktion som behandlar den affärsmässiga granskningen av
företagets möjligheter att överleva.
 Stora bolag klarar ofta av rekonstruktionsprocessen bättre, man har större samlad kunskap
och resurser tillgängliga än mindre företag. Mindre bolag har generellt svårare att organisera
ett rekonstruktionsarbete.
 Viktigt att ledningen är engagerad och tror att man kan lyckas, det kan vara problematiskt
om det är ledningen som är ”felet”.
 Det finns en mängd inneboende svagheter i rekonstruktionsförfarandet. Att en domstol
beviljar rekonstruktion är i dagsläget inget mått på bra förutsättningar. Panelen hade lite
olika uppfattningar kring vad en lyckad rekonstruktionslagstiftning är. Marie ansåg att man
måste höja kvaliteten på rekonstruktionslagstiftning och kunnandet för att minska antalet
onödiga konkurser. Christian var mer inne på att det kanske är rimligt att man som idag ger
en andra chans till företag i kris och även om endast ca 20 % av dessa företag lyckas och lever
vidare så är det tillräckligt.

Marie avslutade paneldiskussion med att kort lyfta blicken och förutspå vad framtiden kan föra med sig. Ett EU direktiv, som syftar till att införa minimikrav, är under utarbetande vilket kan ge en ”fresh start” för att reformera även den svensk hanteringen av företagsrekonstruktioner. Det finns även möjlighet att man inrättar specialdomstolar med kompetens inom området eller kanske
kompletterar processen enligt finsk modell.

Next industry facing a turnaround - how technology trends affect three industries

Panelists  Björn Rydberg, Kevin Quincey and Pia Hardy (from left to right)

On Tuesday 20 February, Niklas Körling, Partner at Wistrand Advokatbyrå, hosted a TMA Sweden event at his office. The topic for the evening was Next industry for a turnaround – Digital disruptors. The panelists starting by giving a short perspective each: Kevin Quincey, Strategy Director with InfoPlanIT, started off with pointing out some digital disruptions happening around us right now. Kevin specifically highlighted that it is not just businesses digitizing and “bricks-and- mortar” companies being challenged in existing industries, the industry landscape is also changing and morphing: Amazon is growing from a shopping website into delivery and could services and Uber is not only challenging taxi companies around the globe, but moving into autonomous driving. Other trends, like Internet of Things is opening up for a lot more data security threats among other things hacking intelligent devices and Artificial Intelligence is transforming traditional white collar tasks into automated ones, e.g. legal work. Kevin highlighted that all industries will be affected and all companies need to form an opinion on where
the opportunities and threats will be.

Pia Hardy, Associate Partner McKinsey & Company, talked specifically about healthcare. There are 3 major trends that will materialize in the next 10 years:
1. Healthcare will become increasingly unaffordable. Today it accounts for 10% of GDP in Sweden
and in 15 years it will be 13% of GDP. This may not look like a large number, but the difference is
equal to the total spend on education in Sweden today.
2. Healthcare will become increasingly possible – technology will push the limits on what is
possible and technology will also become more affordable.
3. There will be increased demands from patients – wanting healthcare “here” and “now”.

Through the research that McKinsey & Company has done, Pia emphasized that there is a SEK 180 billion potential in digital opportunities for healthcare in Sweden to be captured until 2025. The short time horizon, means that the technology is available today and can be captured. Reinvesting this potential in healthcare itself could have a profound impact in ensuring that increased quality of healthcare could also become affordable. The largest barriers to making this change happen are the legal environment (e.g. GDPR) as well as financial incentives and breaking through traditional healthcare budgets.

Björn Rydberg Executive Director at EY and authorized Public Accountant, works in the interface
between Financial processes and IT processes. He sees a lot happening right now in how these processes are being automated. This leads to automated accounting and robots doing a lot of the routine tasks. This will have profound impact on accountants and auditors – skills will be different as advanced analytics will gain ground, the need for junior staff will be different and the varying demand for auditing staff leads to more use of temporary staff. At the same time, the quality of the output increases; where samples were being used, robots and advanced analytics can today analyze complete data sets. Björn sees this leading to more value-added discussions and to improvements in business practices.

The panelists then took a number of questions from the audience. Asked about what industries to really look out for in terms of need of transformation the conclusion was Retail (Kevin), Healthcare (Pia) and Auditing (Björn). The panelists were thanked with a large applause before Niklas invited us all to enjoy the hospitality of Wistrand with some drinks and bites. Judging from the discussion over wine and beer, the panel debate had opened up for further interesting conversations.

Nobinas turnaround – en resa från finansiell kris till lönsamt föredöme

Per Skärgård

Per Skärgård kommer att berätta om flera spännande aspekter på den stora vändning som Nobina genomfört, bland annat:

• Bakgrunden till de ekonomiska problemen

Vad kan man lära sig från de misstag som begicks innan Nobina fick ekonomiska problem? 

• High Yield Bonds - från insidan

Det spännande spelet mellan olika intressegrupperingar av internationella obligations- och aktieägare när obligationsemittenten har ekonomiska problem.

• Operativ turnaround

Hur får man svarta siffor i en lågmarginalbransch med stor andel direkta kostnader?
• Managementutmaningen

Aspekter på ledarstilar under en turnaround  

• Nuvarande finansiering och ”fleet management”

Så skiljer sig Nobina från sina konkurrenter när det gäller att ta hand om sin omfattande bussflotta.

• Framtiden

Vad kan vara nästa steg, i ett företag som redan är välskött?

 

Spännande och initierat när Manner gästade TMA:s juldrink 7 december

Swedbanks Chefsanalytiker Olof Manner höll en uppskattad makroekonomisk presentation på TMA Swedens traditionella juldrink som i år hölls den 7 december på Hotel Diplomat i Stockholm.

Manner pekade på att den underliggande ekonomin visserligen ser bra ut under den närmaste tiden, men påvisade också ett antal faktorer som kan förändra den bilden. Räntenivån har nått sin botten konstaterade Manner och liknande den kommande långsamt stigande räntan och minskade stimulansen från Riksbanken med en snigel på ett rakblad: om den rör sig för fort - så går den isär.

Olof identifierade också stora utmaningar - och möjligheter - på sikt som framförallt har med demografin att göra. Många utvecklade länder har en demografisk situation där allt färre i arbetsför ålder kommer att försörja att fler äldre. Också obalansen på arbetsmarknaden nämndes, där å ena sidan arbetsgivare i vissa branscer har svårt att rekrytera personal med rätt kvalifikationer, medan grupper av befolkningen står helt utanför arbetsmarknaden.

Sammantaget var presentationen mycket lärorik och uppskattad. För TMA-medlemmar finns presentationen tillgänglig genom inloggning (på Members Pages).

TMA anordnade lyckat event om "kollektiv intelligens"

Den 12 oktober anordnade TMA Sweden ett välbesökt (i princip fullbokat) och uppskattat föredrag med Philip Runsten,  Johan Wieslander och Viggo Bülow. Förutom att berätta den spännande historien om hur Connecta vändes från ruinens brant till ett miljardvärde, höll panelen ett mycket inspirerande föredrag om hur organisationer kan uppnå stora förbättringar genom tämligen enkla steg baserat på förbättrat samarbete inom organisationen.

Högintressant om Kommunikation i Turnarounds

Uppslutningen var god och intresset stort vid TMA Swedens näst sista event i Stockholm för våren. Ämnet som behandlades är ständigt aktuellt, nämligen kommunikation i turnaround-situationen.

Ämnet diskuterades av en kunnig panel med tre olika perspektiv: 

 • KG Rickhamre, mångårig ekonomijournalist och sedermera kommunikationskonsult;
 • Hampus Knutsson, som bl.a. var kommunikationsansvarig under den största rekonstruktionen i Sverige på de senaste åren Stampen; samt
 • Biörn Riese, advokat med stor erfarenhet av krishantering som bl.a. varit likvidator för HQ Bank och inkopplad i SAS turnaround och rekonstruktionen av SAAB Automobile.
 Panelen (från vänster): KG Rickhamre, Hampus KNUTsson och Biörn Riese

Panelen (från vänster): KG Rickhamre, Hampus KNUTsson och Biörn Riese

Debatten modererades förtjänstfullt av Fredrik Vernersson, president i TMA Sweden. Kvällens generösa värd, KPMG med Björn Dahl i spetsen, bjöd efter debatten på ett trevligt mingel med tilltugg och förfriskningar.

Paneldeltagarna berättade om sina bästa råd för att kommunicera framgångsrikt, såväl internt som externt i ett företag under press. Hampus Knutsson gjorde en klok liknelse där kommunikationsrollen motsvaras av målvakten i ett ishockeylag: Det går inte förvänta sig att vinna matchen utan den, men den kan inte heller själv vinna matchen utan att andra spelare levererar.

Ett urval av de många tipsen från kommunikationsexperterna:

 • Viktigt med en övergripande kommunikationsplan (road map)
 • Ju mindre förtroende det finns från början, desto viktigare är det med öppenhet/transparens och snabbhet i kommunikationen
 • Framgångsrik intern kommunikation kan indirekt ge framgångsrik extern kommunikation: gör medarbetarna till talespersoner!
 • Lämpligt att hålla nyckelintressenter (stakeholders) löpande informerade för att  behålla dess stöd!
 • Kommunicera inte olika internt och externt, men kommunicera (om möjligt) först internt, så att medarbetarna inte först får information utifrån!
 • Prioritera "kluster" av intressenter där informationsinsats ger störst nytta
 • Lär dig hur företagets kommunikativa logistikkedja ser ut, för att kunna komma ut med information snabbt och effektivt
 • Håll kommunikationen kortfattad och begriplig!
 • Förbered er väl, gör loggbok och schema över vem som ska kommunicera vad och när. 
  Olika förberedelser per målgrupp!
 • Säg bara det man vet och när man kan återkomma med mer information!
 • Var medveten om kraften och riskerna i sociala media!
 • Underskatta inte kraften av deadlines!

Now Available for Members: TMA Member Logotype

In the TMA Sweden member only-zone, there is now a TMA Sweden member logotype available for our members to use, for instance in their e-mail signatures.

For members that already have login details, please click the "Log in" button in the top menu (rightmost button).

For our members that do not yet have login details, please contact nils.aberg@carler.se to receive a link for registering your login details.

Martin Alsander meets TMA Sweden to discuss the reconstruction of Stampen

On 6 April TMA members and guests had the opportunity to gather at PwC’s office in Gothenburg to listen to Stampen CEO Martin Alsander. After introductions by the hosts for the evening, Magnus Götenfelt, PwC and Tove Rosén Johansson, TMA Sweden, Martin gave a short presentation on the lessons learned from the reconstruction the company went through during 2016. 

The core activities in the Stampen Group are the Gothenburg-based daily Göteborgs-Posten and the printing group V-TAB. After many years of acquisitions the Group had acquired substantial debt and after a couple of tough years for the paper and printing business, Stampen began its operational turnaround during 2014-2015. But divesting 25 companies and entities, closing four printing facilities and reducing the number of employees was not enough.

The final blow to Stampen was the court decision for printers to hand-back the printed related VAT to customers when VAT rules changed. Stampen had to roll-out “Plan B” to take the Group through a substantial reconstruction, with 16 companies, 7 courts, 3000 employees and renegotiation of SEK 880 million in debt. 

All was well prepared for the reconstruction and Martin concluded that “we could not have done this any faster”. Reconstruction began formally on 23 May 2016 and by end-October Stampen could exit the reconstruction and could by end of 2016 raise new equity. 

After the presentation, the moderator, Peter Björnram TMA Sweden, opened for discussions. Given that many of the people involved were present the discussion could take different stakeholders perspectives and give a nuanced perspective – present were Peter Hjörne, chair, Christian Andersch, administrator, Kristina Brandt, CFO and Claes Jonson, who played a significant role in the re-financing. The discussion became a workshop on reconstruction best practices. 

Martin concluded with a couple of important points:

 • Prepare and plan well – work with different scenarios and involve stakeholders early. Only then can you be as flexible as needed. All things will not go according to plan, but the better you are prepared the more likely you will be successful
 • Cash is king – and manage for it! Many suppliers are not used to receiving cash payments, so preparation of a “cash only culture” is needed.
 • Communicate clearly and regularly – involve suppliers early on. Keep a regular pace. Speak the truth and have one key spokesperson.
 • Speed, speed, speed – the pace of execution is of utmost importance to succeed. Being in reconstruction is not good for a company.

Fredrik Vernersson, President TMA Sweden

 Martin Alsander, VD Stampen, redogör för rekonstruktionen

Martin Alsander, VD Stampen, redogör för rekonstruktionen

 Intresserade åhörare

Intresserade åhörare

 Ett femtiotal medlemmar och gäster deltar i debatten

Ett femtiotal medlemmar och gäster deltar i debatten

TMA Sweden anordnade lunchseminarium 21 mars

TMA Sweden anordnade, för första gången i Stockholm, ett event i form av lunchseminarium den 21 mars.

Inledningsvis berättade Nils Åberg, advokat och styrelseledamot i TMA Sweden, kort om TMA och dess kommande event. Därefter presenterade Mikael Kubu, rekonstruktör och koncernchef för Ackordscentralen samt Göran Kullenberg, fristående konsult, möjligheterna att utnyttja uppkomna skattemässiga underskott för att finansiera omstruktureringar, särskilt vid företagsrekonstruktion. En viktig lärdom var att det gäller att få in en ackordsvinst på rätt räkenskapsår och att störst möjligheter att utnyttja möjligheten att kapitalisera på underskott finns i bolag med tillgångar med höga bokförda värden men låga marknadsvärden vid en rekonstruktion, t.ex. inom industrin.

Mikael och Göran berättade vidare om ett antal praktiska fall där detta tillämpats, bl.a. den spännande historien om rekonstruktionen av Copperhill i Åre. Alla som deltog i, det helt fullbokade, seminariet kommer få presentationen skickad till sig i PDF-format.

Ett särskilt tack till dagens generösa värd Ackordscentralen som bjöd på lunchen!

 Mikael Kubu och Göran Kullenberg

Mikael Kubu och Göran Kullenberg

Välbesökt föredrag om förslag till nya rekonstruktionsregler, 9 mars

Den 9 mars anordnade TMA Sweden  ett välbesökt evenemang hos Advokatfirman Carler i Stockholm med anledning av de förslag till ändringar om reglerna för företagsrekonstruktion som följer av den s.k. Entreprenörsskapsutredningen.

Advokat Mats Emthén och professor Annina Persson, som båda var inkopplade i utredningen, höll ett intressant föredrag om de viktigaste förslagen gällande rekonstruktioner som läggs fram i utredningen. Flera frågeställningar föranledde givande diskussioner med den  talrika publiken. Efter det uppskattade föredraget bjöd kvällens värd, Advokatfirman Carler, på förfriskningar och goda tilltugg.

 

 Mats Emthén och Annina Persson

Mats Emthén och Annina Persson

Christmas Cocktail with Gregg Vanourek

TMA Sweden held its annual Christmas Cocktail at the Radison Blu Hotel, Stockholm Waterfront, on the 6th of December. As usual, there was opportunity to mingle and get to know other members better.

This year, the Cocktail was combined with a truly inspiring speech by the acclaimed author Gregg Vanourek. Gregg provided the participants with excellent food for thought, about finding balance and what is really important in life. He also gave good advice how to recognize and avoid the common traps of business and personal life. All in all, Gregg's motivational speech will surely be remembered by the participating members.

TMA Sweden wishes all of its members a very Merry Christmas and a Happy New Year!
We will be back in 2017 with several exciting events.

Stories from the field – TMA Sweden members sharing their experiences

30 interested TMA Sweden members met at Mannheimer Swartling’s Stockholm office on November 17 to learn and discuss from other turnaround professionals. Three members provided cases to learn from.

 The story tellers sharing their experience (from left to right): Hans Lindén, Ulla Hemmi-Adolfsson and Carl Brodén.

The story tellers sharing their experience (from left to right): Hans Lindén, Ulla Hemmi-Adolfsson and Carl Brodén.

Hans Lindén started out, sharing his experience from turning around a SEK 500 million turnover company during a 12 month time. The challenge was that the company had delivery and quality problems at the same time as production had been moved from Sweden to Eastern Europe. With a background from larger organizations in the steel industry and within ABB, Hans could bring a lot of stability to the organization. What was needed was a change of culture and Hans drove the change from the bottom with a change of behavior, introducing lean methods, daily production meetings, etc.

A lesson learned was that to change the culture, the behaviors needed to change – and the lean toolbox (with a lot of persistence) proved to do just that.

Carl Brodén, from Roschier, shared his experiences of cultural clashes in a coupl of negotiation situations. First was a case of a Leveraged Buy-Out which went through a reconstruction. The mezzanine bond-holder took a very aggressive stance in the negotiations. The tone was not very productive and in the end the more senior lenders managed to secure their own debts whereas the mezzanine holder ended up with losing access to all securities.

The second case was a case of cultural clash between countries. After a change of ownership a company ended up with a Russian owner, but with the lenders being Swedish. There was a lot of mistrust between the parties and also quite inflexible stances on the negotiation position. In the end, the parties found out each other’s objective, which resulted in a debt to equity swap that eventually gave the senior lending banks a good return on rather than bailing out as was a possible outcome.

The lessons learned from this case, was that it is always good to listen and learn, as well as that some creativity to structure a company (and its debt) can sometime end up with a better solution for all parties involved.

Lastly, but not least, Ulla Hemmi-Adolfsson, from Altelate Consulting, presented her experience, when leading the IBM Technical Services in Sweden during a year. Ulla and her team had to start the year with some cost overruns from previous year and it did not look to good. Ulla increased the transparency and raised the awareness among the consulting staff of the situation. Changing the culture into a business-minded focus was needed to get everyone contributing to sales and business development. She concluded that to get back to “black and back on track” she needed to look both short term and long term – in the short term, the organization to on consulting projects that were good for business in the short run, but she also had to ensure the organization found a strong focus for the future.

After the presentations, the host of the evening, Beth Topolovsky, Stinson partners moderated the discussion. After the formal part, the group moved over to mingling and enjoying the hospitality of Mannheimer Swartling – many thanks to Christoffer Monell, for making this possible.